Естер Ойл Начеви

Начало

Актуално

До всички заинтересовани страни,

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда , и осигуряването на обществен достъп до информация, предоставяме информация по Приложение 2 към чл. 6 от посочената наредба  относно наше инвестиционно намерение за "Монтиране на допълнителна мощност към съществуваща дестилерия за преработка на етерично маслени култури".

Гореописаната информация може да проверите в прикачените документи.

От екипа на "Естер Ойл Начеви" ООД

Информация за преценяване на необходимостта oт извършване на оценка въздействието върху oколната среда
И Н Ф О Р М А Ц И Я за преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върхузащитена зона„Кардам" с код BG 0000569 на ИП „Монтиране на допълнителна мощносткъм съществуваща дестилерия за преработка на етерично маслени култури” в УПИХХVІІІ-2119 гр. Генерал Тошево, обл.Добрич